Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός Ενιαίου και Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου Πειραιά (ΟΓΣΠ-GIS-ΔΠ), το οποίο θα ενσωματώνει και θα διαχειρίζεται:
• Χωροταξική και Πολεοδομική πληροφορία του Δήμου
• Τεχνικές Υποδομές (Κυκλοφοριακό Δίκτυο, Δίκτυο Αποχέτευσης και Ύδρευσης, Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού, Συγκοινωνακό Δίκτυο)
• Δημοτική Περιουσία και Κοινωνικές Υποδομές (Δημοτικούς Χώρους και Κτίρια)
• Στόλο Δημοτικών Οχημάτων (Απορριμματοφόρα, δημοτική συγκοινωνία, κλπ)